Vize sboru

V Kristově moci…

… chceme být rozmanití. Když budeme rozdílní, dokážeme udělat rozdíl. Každý z nás oslavuje Boha trochu jiným způsobem, a proto by každý z nás měl dostat příležitost svůj způsob chvály projevit.

Jan 4, 23: „Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“

… chceme být přirození. Každý z nás má v dnešním světě své místo. Být Kristovým následovníkem neznamená promlouvat k tisícům, ale být světlem tam, kam nás postaví. Proto by naše společenství chtělo povzbuzovat a modlit se za každého z nás, abychom přinášeli dobré věci svému okolí – ve svých zaměstnáních, svým přátelům a svým rodinám. Pokud se budeme cítit přirozeně, když oslavujeme Boha, stane se Bůh přirozenou součástí našeho života.

Jakub 1,22:„Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe.“

… se chceme učit. Nikdo z nás se nenarodil vševědoucí a dokonalý. Vždy existuje oblast duchovního života, ve které se můžeme zlepšit a přiblížit se Kristu. Proto bychom chtěli pro jednotlivá oddělení připravovat setkání, kde se můžeme učit, jak přirozeně hovořit o Bohu, vyučovat a být prospěšní ve svých služebnostech.

Přísloví 1, 5: „Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost“

… chceme mít dobré vztahy. Kristus nás všechny spojuje. Nemá to tak být jenom v jeden den, ale každý den. Nemá to být pouze otázka bohoslužby, ale i chvil mimo ni. Proto bychom chtěli pořádat společné víkendovky, podporovat se v diakonii a plánovat společné aktivity, které naše vztahy posílí. Chceme se zaměřit nejenom na vztahy uvnitř sboru, ale i na bratry a sestry, kteří už naše společenství pravidelně nenavštěvují.

Židům 10, 24: „Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.“
vize sboru
vize sboru

Záznamy kázání